Biz hakda

Biz hakda

SJZ CHEM-PHARM CO., LTD.Iýmit goşundylary, senagat himiýasy we derman araçylary bilen öňdebaryjy öndürijileriň we eksportçylaryň biridir.ISO9001 hil ulgamynyň şahadatnamasyny aldyk.Eksport ofisimiz, Pekiniň bary-ýogy 270 km günortasynda, Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýär.

Arassa halkara söwdasyndan başlap, köp ýyllyk ösüş arkaly,SJZ CHEM-PHARM CO., LTDpudaklary döretdi we çig mal satyn almakdan gaýtadan işlemekden eksporta çenli doly zynjyry gurdy.Köpugurly senagat topary kompaniýasy hökmünde,SJZ CHEM-PHARM CO., LTDIOMIT GOŞMAÇA, INORGANIK we ORGANIK HIMIKALARY öz içine alýan bilelikdäki kärhana tarapyndan üç sany göni öndürijilik zawody we bäş zawody bar.

Biziň kompaniýamyz elmydama karzyna ýapyşýar we karzy öz-özünden hasaplaýar, bu bolsa Hytaýyň iň çalt ösýän kärhanalarynyň birine öwrülmegine itergi berýär.Şeýlelik bilen, müşderilerimiz, içerden we daşary ýurtlardan tapawudy ýok, biz hakda ýokary gürleýärler we bu kompaniýanyň göze görünmeýän emlägi.Biziň kompaniýamyz indi has ýokary maksada tarap barýar we bize goşulmaga hoş geldiňiz.Bizi saýlamak, diňe bir çyn ýürekden dost däl, eýsem ygtybarly hyzmatdaş saýlamagyňyzy aňladýar.

2015.03.11-den bäri,SJZ CHEM-PHARM CO., LTDdüýbünden gözegçilik edýän paýdarlar kompaniýasyna öwrüldiHEBEI CHENBANG INTL TRADING GROUP CO., LTDIşewürligi giňeltmäge we hökümetiň güýçli goldawy we paýdarlaryň ummasyz serişdeleri bilen müşderiler üçin has gowy hyzmat hödürlemäge ukyply.

Şahadatnama

Hyzmatdaş


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň